تفاهمنامه همکاری میان اداره ورزش افغانستان و بانک اسلامی به امضا رسید.

تفاهمنامه همکاری میان اداره ورزش افغانستان و بانک اسلامی به امضا رسید.

تفاهمنامهٔ همکاری از بهر  ایجاد سیستم بانکی میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و بانک اسلامی امروز در مقر این ریاست به امضا رسید. 

بر اساس این تفاهمنامه پس از این فدراسیون های ورزشی می توانند همه حقوق شان را از طریق حساب بانکی شان در  بانک اسلامی بدست بیاورند.

 داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک کشور از همکاری بانک اسلامی در ارتقای خدمات بانکی به ورزشکاران و فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان ورزشکاران به خدمات بانکی قدردانی کرد. 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs