فرزاد رقابت را به حریف کوریایی اش واگذار کرد.

فرزاد رقابت را به حریف کوریایی اش واگذار کرد.

فرزاد منصوری ملی پوش تکواندوی کشور برابر حریف اش از کوریا با حساب نزدیک ۱۳ بر ۱۲ تن به شکست داد.

فرزاد منصوری در وزن مثبت ۸۰ که ۱۶ ورزشکار در این وزن اشتراک داشتند، رقابت کرد و اما نتوانست به مدال برسد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs