ورزشکاران از روز ملی بیرق تجلیل کردند.

ورزشکاران از روز ملی بیرق تجلیل کردند.

خانواده ی ورزش افغانستان از روز ملی بیرق تجلیل کرد. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان، و تمامی فدراسیوی های ملی با برافراشتن پرچم ملی سه رنگ‌ که نمایانگر از وحدت و همبستگی ملت افغانستان است، در مقر کمیته ملی المپیک تجلیل کردند. ورزشکاران تیم های مختلف ورزشی با شعار های گوناگون از این روز تجلیل کردند. در این میان هیت رهبری اداره ورزش کشور، ضمن تبریکی روز پرچم می گوید که تجلیل از این چنین روز ها میتواند راه را بیشتر برای اتحاد مردم افغانستان هموار کند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs