اعضا

 

دوکتور حفیظ الله ولی رحیمی

رییس منتخب کمیته ملی المپیک افغانستان

ایمیل آدرس:  Walirahimi@gmail.com

 

 

 

داد محمد پاینده اختری

رییس اجراییه کمیته ملی المپیک افغانستان

 

 

 

 

داکتر محمد یونس پوپلزی

سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان

ایمیل آدرس:  afgnoc.secretary.general@gmail.com

 

 

 

باور هوتک

معاون اول کمیته ملی المپیک افغانستان

 

 

 

محمد هاشم کریمی

معاون دوم کمیته ملی المپیک افغانستان

 

 

 

 

روبینا جلالی

معاون بخش بانوان کمیته ملی المپیک افغانستان