آزمایش کردن

آزمایش سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ (NADO)

· در جلسه 8 مه 2010 ، کمیته اجرایی WADA پروتکلی را برای تقویت هرچه بیشتر همکاری بین سازمان های ضد دوپینگ در رابطه با ماده 15.1.1 قانون جهانی مبارزه با دوپینگ (آزمایش رویداد) تصویب کرد.

· این پروتکل مسئولیت های آزمایش در بین سازمان های ضد دوپینگ را روشن می کند.