د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن پای ته ورسید.

د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن پای ته ورسید.

د آس ځغلونی لومړۍ پړاو روزنیز ورکشاپ نن پای ته ورسید.
دا سمینار د 46 روزونکو په ګډون د آس ځغلونې نوي روزنیز میتودونو په تړاو د دوو ورځو لپاره د مرتضی هاشمي او عتیق الله احمدزي لخوا مخته یوړل شو.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs