د سنوکر رمضان جام سیالیو لومړۍ پراو په غور کې پیل شو.

د سنوکر رمضان جام سیالیو لومړۍ پراو په غور کې پیل شو.

د سنوکر رمضان جام سیالیو لومړۍ پراو په غور کې پیل شو.
پدې لوبو کې به ددی ولایت د لسو کلبونو څخه 20 غوره لوبغاړي د دریو ورځو لپاره سیالي وکړي.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs