فهیم انوري ، د افغانستان لامبو وهونکی او په ټوکیو المپیک کې د افغانستان استازی ، په روسیه کې د کوید 19 واکسین لومړي پړاو ترلاسه کړ.

فهیم انوري ، د افغانستان لامبو وهونکی او په ټوکیو المپیک کې د افغانستان استازی ، په روسیه کې د کوید 19 واکسین لومړي پړاو ترلاسه کړ.

فهیم انوري ، د افغانستان لامبو وهونکی او په ټوکیو المپیک کې د افغانستان استازی ، په روسیه کې د کوید 19 واکسین لومړي پړاو ترلاسه کړ.
انوري اوس مهال د روسىه تمرینی کمپ کې چی د المپیک ملي کمیټې او د لامبو وهوني فدراسیون لخوا چمتو شوى وه تمرىن کوى

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs