ډاکټر یونس پوپلزي ، د ملي المپیک کمیټې سکرتر جنرال او د هغه معاون هشمت الله رسا د افغانستان پارالمپیک مشرتابه سره وکتل

ډاکټر یونس پوپلزي ، د ملي المپیک کمیټې سکرتر جنرال او د هغه معاون هشمت الله رسا د افغانستان پارالمپیک مشرتابه سره وکتل

ډاکټر یونس پوپلزي ، د ملي المپیک کمیټې سکرتر جنرال او د هغه معاون هشمت الله رسا د افغانستان پارالمپیک مشرتابه سره وکتل ، پدی ناسته کې د پارا المپیک چمتوالۍ د 2020 پارالمپیک لوبو لپاره ناسته او خبری وکری، د المپیک ملي کمیټې د 2020 پارالمپیک لوبو لپاره د پارالمپیک لوبغاړو سره د بشپرهمکارۍ اوملاتړ ژمنه وکړه.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs