فهیم انوری شناگر کشور ریکارد تازه در بازی های المپیک به نامش ثبت کرد.

فهیم انوری شناگر کشور ریکارد تازه در بازی های المپیک به نامش ثبت کرد.

فهیم انوری شناگر کشور ریکارد تازه در بازی های المپیک به نامش ثبت کرد.
انوری با طی نمودن فاصله ۵۰ متر سبک آزاد شنا در ۲۷ ثانیه و ۶۷صدم ثانیه در گروه خودش در دور مقدماتی جایگاه پنجم را کسب کرد اما به مرحله بعدی راه نیافت.
پیش از این ریکارد فهیم انوری ۲۷ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک توکیو آنرا بهبود بخشید.
انوری با پیشی گرفتن از چهار کشور در میان ۷۳ ورزشکار در جایگاه ۶۹ ایستاد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs