ورزشکاران افغان از سوی رییس جمهور تقدیر شد.

ورزشکاران افغان از سوی رییس جمهور تقدیر شد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز با ورزشکاران اشتراک کنندۀ افغان در بازی های المپیک توکیو، دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد و بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا داکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش و رییس منتخب کمیته ملی المپیک گزارش مکمل از حضور بازیکنان افغان در بازی های المپیک توکیو ارائه نمود و طی صحبتی از توجه و حمایت رئیس جمهور تشکر کرد و پیشنهادات خود را بخاطر رشد همه جانبه ورزش با رئیس جمهور شریک ساخت.

آقای رحیمی افزود که با تطبیق استراتیژی تربیت بدنی و ورزش، ورزش در کشور ما رشد چشمگیر خواهد نمود و در بازی های پاریس در سال ۲۰۲۴ ورزشکاران افغان بیشتر خواهند درخشید.

سپس رئیس جمهور گفت که جای بسیار افتخار است، ورزشکاران پسر و دختر افغان مشترکاً با حمل بیرق پرافتخار افغانستان به جهان پیام مساوات و این را میدهند که مرد و زن افغان در کنار هم ایستاده اند. این بیرق برای همیش برافراشته باقی خواهد ماند و ارادۀ ملت ما همواره قوی خواهد بود.

وی افزود که در این شرایط ارزش اشتراک ورزشکاران افغان در بازی های جهانی در این است که آنان برعکس ویرانی و مرگ از سوی طالبان، پیام زندگی، صحت و ارادۀ ملی را می دهند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش، از تلاش های رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش قدردانی کرد و ضمن اطمینان از حمایت های همیشگی خود، گفت که زمینۀ تطبیق استراتیژی ورزش فراهم گردد، زیرا مردم با ورزش و ورزشکاران علاقۀ فراوان دارند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs