کیمیا یوسفی، سریعترین دختر افغانستان رکورد جدید در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد.

کیمیا یوسفی، سریعترین دختر افغانستان رکورد جدید در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد.

کیمیا یوسفی، سریعترین دختر افغانستان رکورد جدید در بازی های المپیک بنام خودش ثبت کرد.
کیمیا یوسفی ۱۰۰ متر را در ۱۳ ثانیه و ۲۹صدم ثانیه در مسابقات ۱۰۰ متر اتلتیک بازی های المپیک طی کرد و در میان ۹ اشتراک کننده گروه خودش«گروه نخست مرحله مقدماتی» جایگاه هفتم را بدست آورد.
پیش از این ریکارد کیمیا یوسفی ۱۳ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه بود که در بازی های المپیک رکورد جدید بنام خود ثبت کرد.

گفتنی است که پس از ختم مسابقات گروه های دوم و سوم در میان ۲۷ ورزشکار ، کیمیا یوسفی با پیشی گرفتن از پنج کشور به مقام ۲۲ دست یافت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs