تجلیل از روز ملی بیرق از سوی جامعه ورزشی

تجلیل از روز ملی بیرق از سوی جامعه ورزشی

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ، کمیته ملی المپیک افغانستان و تمام فدراسیون ها به شمول فدراسیون ملی فوتبال ، تکواندو،
شمشیر بازی و سایر فدراسیون ها در ساحات نزدیک به غازی استدیوم، دفاتر این ریاست ها و هفتاد و دو ساحه ی دیگر کابل از
روز ملی بیرق با به اهتزاز آوردن بیرق های دست داشته شان، تجلیل کردند.
این در حالیست که دولت افغانستان به گرامیداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشورهفتم ماه اسد را روز ملی بیرق در کشور
اعلام کرد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs