د افغانستان د آس ځغلونې فدراسیون نن د المپیک ملي کمیټې په لوبو د ډګر کې د آس ځغلونې په ورزشي ډګر کې خپله روزنه پیل کړه.

د افغانستان د آس ځغلونې فدراسیون نن د المپیک ملي کمیټې په لوبو د ډګر کې د آس ځغلونې په ورزشي ډګر کې خپله روزنه پیل کړه.

د افغانستان د آس ځغلونې فدراسیون نن د المپیک ملي کمیټې په لوبو د ډګر کې د آس ځغلونې په ورزشي ډګر کې خپله روزنه پیل کړه.
د دې تمرینونو پیل کولو موخه د راتلونکي سیالیو لپاره د لوبغاړو چمتو کول دي.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs