مهدي یاوري نشو کولی د 10 متره بادى تفنګ نښه ویشتتى سیالۍ کی پای لوبی ته ورسیږي.

مهدي یاوري نشو کولی د 10 متره بادى تفنګ نښه ویشتتى سیالۍ کی پای لوبی ته ورسیږي.

مهدي یاوري نشو کولی د 10 متره بادى تفنګ نښه ویشتتى سیالۍ کی پای لوبی ته ورسیږي له بده مرغه یادى سیالیو څخه بهر شو.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs